• Beste Leden,

  Het bestuur van FC Tilburg nodigt U graag uit voor de 7e ALV van FC Tilburg. Deze zal plaatsvinden op maandagavond 27 november 2023 om 19:30 uur in ons paviljoen aan de Spoordijk.

  Conform de statuten en het huishoudelijk regelement zijn de onderstaande regels van toepassing:

  • Er moet 75% van stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dat niet dan moet de vergadering 30 minuten worden geschorst en daarna mag de vergadering plaats vinden met de aanwezige stemgerechtigden. De vergadering na schorsing begint dan om 20:00 uur.
  • Alle leden van 18 jaar en ouder zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ALV.
  • Van leden jonger dan 18 jaar mag 1 ouder/verzorger deelnemen aan de ALV.
  • Leden die zich kandidaat willen stellen voor functies binnen het bestuur, kunnen zich voor de ALV schriftelijk melden bij de secretaris ( secretaris@fc-tilburg.nl). Hiervoor moet men 30 handtekeningen van leden van FC Tilburg overhandigen.
  • Voor onze vereniging is het bestuur onder andere op zoek naar bestuursleden voor de functie:
   - Jeugdvoorzitter
   - Penningmeester (op termijn)

  Om de tijd nuttig te gebruiken zullen we van 19.30 u tot 20.00 u die punten die niet formeel in de ALV behandeld dienen te worden presenteren/bespreken, waaronder de komende activiteiten en voorbereidende presentatie nieuwbouw.

  Dus komt allen om 19.30 u!

  Agenda van de ALV:

  1. Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering Deze zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@fc-tilburg.nl
  3. Jaarverslag van het bestuur
  4. Financiƫn
   a. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
   b. Verslag van de kascommissie
   c. Verkiezing kascommissie
   d. Vaststelling van de contributies
   e. Vaststelling van de begroting
   f. Sponsoring en kleding
  5. Benoeming bestuursleden
   a. Aftredend en herkiesbaar geen personen aftredend en herkiesbaar
   b. Kandidaat bestuurslid portefeuille sponsoring: Het bestuur draagt voor: Michelle Reijven
   c. Kandidaat Jeugdvoorzitter Het bestuur draagt voor: vacature (Sjaak Cox vult de functie nog in tot einde dit seizoen)

   Pauze (mogelijk)

  6. Nieuwbouw
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag

  Met sportieve groet,


  Bestuur FC Tilburg