• Gedragscode

  Samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen! 

   

  De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een speler van je eigen team of tegenstander in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine en de kleedkamers het afval en de rommel opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Denk aan wat je zegt langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren.

   

  Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van FC Tilburg. Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn.

   

  Daar willen we als vereniging samen met alle leden aan werken. Samen vormen wij FC Tilburg en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een feest te maken. Want dat willen we toch, genieten van voetbal en van alles er rond omheen. FC Tilburg wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar een ieder zich thuis voelt, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en het sportcomplex omgaan. Voetbal is een teamsport. Zowel op het veld als lid van jouw team, maar zeker ook naast het veld als lid van de vereniging. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. Hierbij zijn regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden. Het is belangrijk dat nieuwe leden maar ook de huidige leden de regels kennen en toepassen. Het kan helpen met elkaar het goede gesprek te voeren. Als jij je echt niet aan deze regels wilt houden, dan hoor je niet thuis bij onze club. Daarom dit document “Sportief gedrag FC Tilburg”, waarmee we iedereen binnen onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden en waar we met z’n allen voor staan.

   

  FC Tilburg, een nieuwe club in Tilburg, wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Elk lid wordt gevraagd daaraan een steentje bij te dragen. 

   

  BASISWAARDEN FC TILBURG 

  Als club hebben we een aantal basiswaarden, die we erg belangrijk vinden. Deze basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze vormen de pijlers waarop FC Tilburg is gebouwd en zijn een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks handelen.

   

  De basiswaarden van sportief gedrag voor FC Tilburg zijn:

   

  RESPECT - VERANTWOORDELIJKHEID - BETROKKENHEID 

  Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen bij FC Tilburg, dus voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, verzorgers, toeschouwers, etc. Ze worden op hoofdlijn in de 10 gouden regels verder toegelicht.

   

  NORMEN FC Tilburg Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, is een aantal regels of normen nodig waaraan men zich in de praktijk dient te houden. Bijvoorbeeld sportiviteit of fair play: eerlijk spelen. Je speelt volgens de gemaakte afspraken. Dit om jouw sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. In deze gedragscode zijn de waarden en normen in afspraken vastgelegd. Tevens staan de belangrijkste afspraken per doelgroep uitgesplitst zodat we weten waar we elkaar op kunnen aanspreken.

   

  WAARDERING Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van vrijwilliger tot commissielid. Ze doen dat met liefde voor de club en de sport en vormen daarmee het fundament van onze vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van de vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. Foutjes maken we allemaal wel eens, begrip is dan belangrijk. Het blijft mensenwerk, het blijft vrijwilligerswerk! We kunnen niet zonder deze inzet. Help de vrijwilligers dan ook daar waar het kan.

   

  ALGEMENE GEDRAGSREGELS FC TILBURG 

   De volgende gedragsregels zijn bij FC Tilburg van toepassing:  

  1. Respect voor anderen vinden we belangrijk. Voetbal is een spel dat gespeeld wordt om plezier te beleven. Alle betrokkenen zijn vrijwilligers. Leden en bezoekers stellen zich respectvol op naar anderen. Communiceren is belangrijk en geschiedt op basis van open- en eerlijkheid.
  2. Leden en bezoekers hanteren goede omgangsvormen. Ieder lid van FC Tilburg dient zich als een waardig ambassadeur van en voor de vereniging te gedragen. De voertaal in en rond het team is Nederlands. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Het gebruik van kwetsende, onbehoorlijke of beledigende taal is onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel is niet toegestaan. Pesten wordt niet getolereerd.
  3. FC Tilburg toont goed gastheerschap Voor bezoekende clubs en scheidsrechters, voor relaties, begeleiders, ouders en supporters, zijn wij altijd een goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden tonen de leden van FC Tilburg zich een goede gast.
  4. Elk lid behoort bereid te zijn verenigingstaken te verrichten. Alleen met de steun van onze vrijwilligers is FC Tilburg in staat de vereniging goed draaiende te houden. De medewerking van elk lid is daarbij nodig.
  5. Een verenigingslid, als ook elke bezoeker heeft respect voor eigendommen van de club en van anderen. Een verenigingslid of elke bezoeker wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen. Van diefstal wordt aangifte gedaan.
  6. Iedereen die gebruik maakt van het sportcomplex en ons clubhuis, houdt zich aan de regels die wij hanteren. Dus….fietsen in de rekken; auto’s op het parkeerterrein; rommel in de aanwezige containers; niet over de afrastering klimmen; elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en accepteer dat.
  7. Bij elke training of wedstrijd zorgt de teamleiding samen met de spelers ervoor dat de kleedkamer netjes wordt achterlaten en de ter beschikking gestelde materialen (zoals ballen en verplaatsbare doelen) worden opgeruimd. Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Verpakkingen van genuttigde etenswaren en drinken worden in een afvalbak gedeponeerd en de vloer aangeveegd.
  8. Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden in het clubhuis of op het terras en rookwaren zijn sowieso alleen buiten toegestaan. Op zaterdag is roken alleen toegestaan op het terras voor de kantine. Op zondagen ook langs het veld mits achter de afrastering en minimaal 10 van de dug-outs vandaan.
  9. Een verenigingslid houdt zich aan de sanctie/strafmaat die hem/haar door de vereniging of de KNVB is opgelegd na een overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
  10. Een verenigingslid of bezoeker respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen. Aansturing door functionarissen zoals de trainers, leiders, dienstdoende vrijwilligers, commissieleden of bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.  

   

  SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS   

  Naast de algemene gedragsregels gelden er binnen FC Tilburg voor meerdere groepen specifieke gedragsregels. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep zo haar eigen verantwoordelijkheden en zal daar ook op worden aangesproken. Binnen FC Tilburg onderscheiden we specifieke gedragsregels voor de volgende doelgroepen:  

   

  • de (jeugd)spelers en de ouders/verzorgers
  • de trainers en begeleiders (recreatief en prestatief)
  • de bestuurders en commissieleden
  • de scheidsrechters/wedstrijdleiders
  • de toeschouwers  

   

  Jeugd)spelers en hun ouders/verzorgers:  

   

  Voor de (jeugd)spelers en de ouders/verzorgers vinden we het van groot belang dat de gemaakte afspraken breed gedragen worden. Dat wil zeggen, dat alle spelers én hun ouders gevraagd wordt deel te nemen aan een bespreking die door de begeleiders (trainer en leider(s) voorafgaand aan het seizoen belegd wordt. In deze bespreking wordt een gezamenlijke basis gelegd voor de rest van het seizoen. Naast de algemene regels, zoals die hierboven geformuleerd zijn, spreken leiders, trainers, spelers en ouders voorafgaand van ieder seizoen af wat ze gedurende het seizoen van elkaar verwachten. Wat vinden we gewenst gedrag; hoe gaan we met elkaar om; wat verwachten de leiders, trainers en spelers van de ouders, van de toeschouwers, hoe gaan we met elkaars bezittingen om; en hoe gaan we met het materiaal, kleedkamers van FC Tilburg om, enz. enz.. Het resultaat van deze bijeenkomst wordt vastgelegd in “TEAMAFSPRAKEN team….bv. Jo9-3” 

   Bij FC Tilburg vinden we het van groot belang dat we vooral samen de regels BESPREKEN, om vervolgens samen regels AF te SPREKEN en –niet onbelangrijk– elkaar te blijven AANSPREKEN over de gemaakte afspraken. Voor de overige doelgroepen, t.w. trainers, begeleiders, scheidsrechters, bestuurs-, en commissieleden en overige vrijwilligers geeft de commissie Sportiviteit en Respect een voorzet van gewenst gedrag. Het verdient aanbeveling deze gedragsregels aan het begin van ieder seizoen met betrokkenen te bespreken 

   

  Leiders en trainers:

  • Organiseer voorafgaand aan de competitie een teambijeenkomst waar de gedragscode aan de orde komt en waar teamafspraken gemaakt worden.
  • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
  • Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
  • Waardeer de scheidsrechters en zorg voor een goede ontvangst en begeleiding.
  • Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten.
  • Zorg er voor dat er een eerlijke verdeling van speeltijd voor alle spelers is.
  • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Zowel winnen als verliezen zijn onderdelen van het spel.
  • Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
  • Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistenten.
  • Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Geef complimenten wanneer dat verdiend is.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
  • Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons clubhuis, kleedkamers en sportpark door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
  • Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim deze altijd netjes op.
  • Demotiveer rookgedrag en het gebruik van alcohol bij de jeugd. 
  • Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.
  • Spelers die zich grof uitlaten tegen de scheidsrechters, tegenstander of leiding worden door de trainer en/of begeleiders hier z.s.m. op aangesproken. 9 Bestuurs- en commissieleden:
  • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor alle leden ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
  • Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten. • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden.
  • Denk eraan dat voetbal een spel is. Draag uit dat meedoen belangrijker is dan winnen. 
  • Distribueer deze gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials en ouders.
  • Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsoren en ouders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in de voetbalsport.
  • Zorg ervoor dat er goed toezicht is van (gediplomeerde en) ervaren trainers en leiders, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
  • Biedt korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.
  • Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort. • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen. 
  • Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren.
  • Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit. Scheidsrechters/wedstrijdleiders:
  • Pas de regels toe maar denk aan het niveau en de leeftijd van de spelers.
  • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
  • Geen woorden maar daden. Zorg dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
  • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten.
  • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van de jeugd.
  • Neem deel aan clinics en cursussen om bij te leren en bij te blijven. 

   

  Toeschouwers 

  • Van toeschouwers verwachten wij dat ze op positieve wijze aanmoedigen. Zij kunnen door ons worden aangesproken op ongewenst gedrag. Een verwijzing naar de borden met de 10 gouden regels, verspreid over het complex kan hierbij helpen.
  • Denk eraan dat een speler voor zijn eigen plezier deelneemt aan een voetbalwedstrijd of -training. De speler doet dit niet voor uw vermaak.
  • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
  • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstander.
  • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of training wordt gemaakt. • Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling.
  • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en zijn assistenten. • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden.
  • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  • Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.

  BELANGRIJK BIJ FC Tilburg

  • Het beleid en de regels van FC Tilburg worden regelmatig met bestuur, spelers, trainers, coaches, supporters en ouders besproken en zorgvuldig onder de aandacht gebracht o.a. via leiders en trainersbijeenkomsten, cursussen en de website.
  • Aan nieuwe leden, en bij jeugdleden ook aan de ouders, worden vooraf de regels die FC Tilburg hanteert duidelijk gemaakt.
  • Wij stimuleren onze jeugd en de ouders iets te doen voor de club en zorgen voor een leuke opleiding en gepaste waardering.
  • Bij wangedrag van de jeugd praten we altijd met de ouders. Leden die problemen veroorzaken, worden apart aangesproken.
  • Bij een overtreding van de regels wordt er vanuit de vereniging opgetreden, volgens huishoudelijk reglement en volgen er zo nodig sancties.

  SANCTIES EN STRAFFEN

  • Bij het niet nakomen van deze gedragscode kan het bestuur besluiten over te gaan tot het straffen van een lid of toeschouwer. Deze straffen/sancties kunnen variëren van:
  • Schorsen van de speler
  • Ontzegging toegang sportcomplex
  • (Voorlopig) royeren van een lid/speler. De eerstvolgende ALV zal dit besluit bevestigen, dan wel ongedaan verklaren.
  • Verplicht helpen bij schoonmaak kantine/kleedkamers e.d. (taakstraf)
  • Verhalen van de schade
  • Opleggen boete per team bij het niet schoon achterlaten van de kleedkamer.
  • Bij een rode kaart voor een (jeugd)speler krijgt deze een straf van de KNVB (uitsluiting voor één of meerdere wedstrijden en een boete).
   Iedere (jeugd)speler (met een rode kaart) krijgt bovendien een alternatieve straf (in overleg met sectiehoofd en/of bestuur), meestal vrijwilligerswerk in de kantine, kleedkamer of voetbalveld. De (jeugd)speler blijft geschorst zo lang deze straf niet is uitgevoerd.
  • Iedere rode kaart van een senioren speler wordt in het bestuur besproken en ook daar kan een taakstraf ten behoeve van de speler worden opgelegd.

   


  Tenslotte:
  Tenslotte willen wij u erop wijzen dat het er uiteindelijk om gaat dat we met elkaar een positief voetbalklimaat creëren. Een gedragscode is maar een stuk tekst dat kan helpen bij het goede gesprek, uiteindelijk gaat het om jouw gedrag. Samen dragen we een steentje bij. We gaan ervan uit dat ook jij meedoet.