• Artikel 1  -  Algemene bepalingen

  De vereniging genaamd Fusie Club Tilburg, kortweg aangeduid als FC Tilburg, hierna te noemen:  ”de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 1 juli 2017 en is gevestigd te Tilburg.

  1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 30 juni 2017 door de fusie van TSV NOAD, TSV LONGA en RKTVV.  

  Artikel 2  -  Leden 

   De vereniging bestaat uit:

  1. a. pupillen en aspiranten;
   b. junioren;
   c. senioren;
   d. leden van verdienste;
   e. ereleden.
  2. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
  5. Leden mogen geen lid zijn van andere voetbalverenigingen en/of aan hun wedstrijden deelnemen, zonder toestemming van het bestuur.

  Artikel 3  -  Leden van verdienste en ereleden 

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging, door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
  2. Ereleden zijn zij, die wegens uitzonderlijke verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Ereleden hebben alle rechten van de leden.
  3. Degene, die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging, kan na het aftreden als voorzitter op voordracht van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering. Een ere-voorzitter heeft dezelfde rechten als leden met het predikaat “lid van verdienste” of “erelid”. De ere-voorzitter heeft daarnaast het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.
  4. Het lidmaatschap van leden van verdienste en ereleden eindigt bij schriftelijk bedanken door het desbetreffende lid, ontzetting uit het lidmaatschap (royement) door het bestuur of overlijden.]

   Artikel 4  -  Donateurs 

  1. De vereniging kent naast leden donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten als rustend lid van de vereniging en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  4. Donateurs hebben in ieder geval de rechten en plichten als genoemd in lid 1, lid 6, lid 7 en lid 8 van artikel 5 van de statuten.
  5. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

   Artikel 5  -  Het lidmaatschap  

  1. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop in ieder geval de volgende gegevens zijn in te vullen: naam en voornamen (voluit), adres, postcode en woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste vijf seizoenen heeft gespeeld (indien van toepassing). Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens met deugdelijke bewijzen worden aangetoond.
  2. De eventuele kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld en dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  4. Op eerste verzoek van de secretaris dienen leden een recente pasfoto en/of kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken ten behoeve van de bij de KNVB aan te vragen of te verlengen digitale spelerspas.
  5. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris voordat de door de KNVB vastgestelde termijn voor overschrijving is verstreken, maar nooit later dan 15 juni van het lopende seizoen. 

   Artikel 6  -  Aanneming van leden  

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
  2. Na de toelating kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Van het besluit tot al dan niet toelaten door het bestuur, wordt schriftelijk mededeling gedaan aan betrokkenen, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien een niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal een afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 

  Artikel 7  -  Rechten en plichten van leden  

  Buiten de rechten en verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Bij toetreding wordt het lid geacht kennis te hebben genomen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement en zich daar zonder voorbehoud aan te conformeren.
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken dan wel te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer of e-mailadres.
  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.
  9. Zij hebben de plicht om als onderdeel van het lidmaatschap onbezoldigd verenigingswerk te verrichten. 

  Artikel 8  -  Straffen 

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, uiterlijk zes maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering door een aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging. 

  Artikel 9  -  Clubkleuren 

  1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
   a. Shirt: wit met geel-blauwe verticale baan in het midden op voor- en achterzijde.
   b.  Broek: zwart.
   c.  Kousen: wit met boven het midden een dunne gele en blauwe horizontale ring.
  2. Zij, die aan de wedstrijden deelnemen, behoren gekleed te zijn in het daarvoor door het bestuur vastgestelde tenue. 

  Artikel 10  -  Bestuur  

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een oneven aantal en ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
   a. de algemene leiding van zaken;
   b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
   c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
   d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
  3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur nodig achten.
  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal twee dagen voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
  5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

   Artikel 11  -  Het dagelijks bestuur 

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen, die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt deze beslissingen ter bekrachtiging (besluitvorming) in de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
  2. Tot de taken van de voorzitter behoort onder andere:
   a. het leiding geven aan en toezicht houden op het gehele verenigingsleven;
   b. het leiden van vergaderingen;
   c. het optreden als woordvoerder bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3. Tot de taken van de secretaris behoort onder andere:
   a. het voeren van de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, het ondertekenen van alle van hem uitgaande stukken (en het bewaren van afschriften daarvan) en het (doen) behandelen van ingekomen stukken (en het bewaren van afschriften daarvan).
   b. het beheren van het archief en goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
   c. het organiseren van het wedstrijdsecretariaat;
   d. het bijeenroepen van vergaderingen;
   e. het bekendmaken van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
   f. het bijhouden van een voor het bestuur en de commissies toegankelijke ledenlijst;
   g. het bijhouden van een voor de leden toegankelijke lijst, waarin de gegevens van de leden van verdienste, ereleden en erevoorzitters zijn opgenomen.
  4. Tot de taken van de penningmeester behoort onder andere:
   a. het beheren van de gelden van de vereniging;
   b. het innen van de aan de vereniging toekomende gelden;
   c. het verrichten van alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
   d. het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven;
   e. het voeren van de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, het ondertekenen van alle van hem uitgaande stukken (en het bewaren van afschriften daarvan) en het (doen) behandelen van ingekomen stukken (en het bewaren van afschriften daarvan voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken);
   f. het in de algemene vergadering verslag uitbrengen van de financiële toestand en het voorleggen van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 

  Artikel 12  -  Bestuursverkiezing  

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur voorgestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de algemene vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden onder vermelding van de daaraan verbonden procedure.
  3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend door ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het in totaal uitbrengen van dertig stemmen en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.  

  Artikel 13  -  Kascommissie  

  1. Conform lid 3 van artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
  2. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
  3. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

   Artikel 14  -  Overige commissies 

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
  2. Er zijn in principe onderstaande vaste commissies:
   a. Jeugdcommissie;
   b. Seniorencommissie;
   c. Meiden- en vrouwenvoetbalcommissie;
   d. Wandelvoetbalcommissie;
   e. Technische commissie;
   f. Clubhuiscommissie;
   g. Materialen- en terreinencommissie;
   h. Sponsor- en Reclamecommissie;
   i. Activiteitencommissie.
  3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt door het bestuur en, behoudens tussentijds bedanken, voor onbepaalde tijd.
  4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
  5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per verenigingsjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan dit orgaan, tenzij in de instructie anders is bepaald.
  6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie nodig achten. 

  Artikel 15  -  Overige sporten

   De vereniging heeft conform artikel 3 van de statuten de mogelijkheid om naast het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, andere vormen van sport onder te brengen in de vereniging.

  1. In voorkomende gevallen kan het bestuur voor de desbetreffende sport aanvullende reglementen opstellen.
  2. Op vormen van sport anders dan de voetbalsport zijn de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement die verband houden met de KNVB niet van toepassing

  Artikel 16  -  Algemene vergaderingen 

  1. Een algemene vergadering is alleen geldig wanneer ten minste één/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Bij onvoltalligheid wordt de vergadering geschorst en wordt een half uur na het oorspronkelijk aangekondigde tijdstip een nieuwe algemene vergadering gehouden, die dan in ieder geval wel geldig is.
  2. Bij de aanvang van de algemene vergadering dient het bestuur een presentielijst te laten circuleren, waarop de aanwezige stemgerechtigde leden hun naam dienen te zetten.

   Artikel 17  -  Contributie 

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. De contributie dient te worden voldaan in één termijn, die vervalt in de maand juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd, ongeacht de aanleiding voor het beëindigen van het lidmaatschap.
  4. Het bestuur heeft het recht om een lid wegens wanbetaling de in artikel 7 aangegeven rechten te ontzeggen, tot het moment dat aantoonbaar aan de financiële verplichtingen is voldaan.  

  Artikel 18  -  Gebouwen van de vereniging 

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk, van welke regeling aan de leden mededeling zal worden gedaan.
  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.  

  Artikel 19  -  Wedstrijden 

  1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste één etmaal van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd en hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afdelings)bestuur.
  3. Zij, die aan de wedstrijden deelnemen, behoren gekleed te zijn in het daarvoor door het bestuur vastgestelde tenue.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
  5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden.
  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in het verslag van de eerstvolgende bestuursvergadering. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede. 

  Artikel 20  -  Aansprakelijkheid van de leden 

  1. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan goederen, welke de vereniging in eigendom of huur heeft, aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken en dergelijke door de KNVB kunnen de leden door het bestuur aansprakelijk worden gesteld. 

  Artikel 21  -  Clubblad en website 

  1. De vereniging geeft geen clubblad uit, maar publiceert mededelingen en informatie op haar website.
  2. De inhoud en strekking van de op de website opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.  

  Artikel 22  -  Sponsoring 

  1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 

  Artikel 23  -  Wijziging van het huishoudelijk reglement 

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.  Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering kennis gegeven aan alle leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht.
  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.  

  Artikel 24  -  Vertrouwenspersoon  

  1. Het bestuur wijst minimaal één persoon aan, die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. De vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur.
  2. De vertrouwenspersoon
   a. verzorgt de eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;
   b. fungeert als aanspreekpunt voor (bestuurs-)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging, die te maken hebben met ongewenst gedrag;
   c. begeleidt de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
   d. bemiddelt naar aanleiding van de melding;
   e. beantwoordt vragen en verwijst naar hulpinstanties;
   f. verzorgt (anonieme) registratie van meldingen en rapporteert jaarlijks (anonieme) aan het bestuur;
   g. geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en aanbevelingen aan het bestuur ter voorkoming van ongewenst gedrag.
  3. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit.
  4. Zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen ook aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.
  5. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven mag de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder. 

  Artikel 25  -  Geschillen 

  1. In gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien of bij geschil omtrent de uitleg van de in de statuten of reglementen voorkomende bepalingen, beslist het bestuur.

  Artikel 26  -  Slotbepalingen 

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht. Het reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement, treden in werking veertien dagen na het verschijnen van voornoemde mededeling. 

  Aldus vastgesteld op 30 juni 2017.